سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    همایش سراسری کشوری

همایش سراسری گروه های آموزش شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درتاریخ 30 آذر ویکم دی ماه در استان یزد ،شهرستان یزد برگزار گردید.این همایش درخصوص بحث وتبادل نظر پیرامون محتوای آموزشی نظام جدید باتکیه براستانداردوکتاب های جدیدالتالیف پایه دهم رشته حسابداری برگزارگردید.

دراین همایش علاوه برحضور سرگروه های استان های کشور مدیران ومسئولین وزارتخانه ازجمله جناب دکترحسین مقدم مدیرکل محترم دفترآموزش های فنی وحرفه ای ،دکترکفاشان معاون محترم دفتربرنامه ریزی وتالیف کتب وزارتخانه،دکترشیخی معاون محترم دفترکاردانش وزارتخانه،مهندس آذرکیش مدیرمحترم دفترآموزش های کاردانش ،مهندس هابیلی کارشناس دفترفنی وحرفه ای وزارتخانه به همراه تعدادی دیگر ازمسئولین وزارتخانه ومدیرکل ومعاونین اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ودبیر واعضای دبیرخانه راهبری حضورداشتند.

پس اربحث وتبادل نظر درکارگروه های تخصصی نتایج زیر به شرح بیانیه صادرگردید

فایل بیانیه پایانی فنی وحرفه ای                         فایل بیانیه پایانی کاردانش