سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1دانش فنی پایهتخصصی
2سوالات وپاسخنامه فصل چهارم کتاب کاربردرایانه درحسابداریتخصصی
3سوالات تستی فصل اول حسابداری وجوه نقدتخصصی
4کاربردرایانه درحسابداری فصل سومتخصصی
5کاربردرایانه درحسابداری فصل دومتخصصی
6کاربردرایانه درحسابداری فصل اولتخصصی
7سوالات ریاضیات مالیتخصصی
8سوالات اصول حسابداری 2تخصصی
9مجموعه سوالات طبقه بندی شده امور عمومی بازرگانی و سازمان و مدیریتتخصصی
10سوالات طبقه بندی شده سازمان ومدیریتتخصصی
11سوالات وپاسخ نامه مسابقات عملی حسابداری شاخه کاردانش استانتخصصی
12سوالات وپاسخ نامه مسابقات عملی حسابداری شاخه فنی وحرفه ای استانتخصصی
13سوالات حسابداری شرکت هاتخصصی
14سوالات تستی وتشریحی حسابداری صنعتیتخصصی
15بانک سوالات طبقه بندی شده مفاهیم و روش های آماری 1 تخصصی
16 بانک سوالات طبقه بندی شده مفاهیم و روش های آماری ۲ تخصصی
17سوالات امتحانات نهایی شهریور1393تخصصی
18مجموعه سوالات دروس تخصصی حسابداریتخصصی
19سوالات وپاسخ نامه اصول حسابداری 2 خرداد93تخصصی
20پاسخ نامه کتاب کاربردرایانه درحسابداریتخصصی
21سوالات استاندارد امورعمومی بازرگانیتخصصی
22سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی شهریور ماه 1392تخصصی
23سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1392تخصصی
24سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی دی ماه 1392تخصصی
25سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی شهریور ماه 1392تخصصی
26نمونه سوالات درس سازمان ومدیریتتخصصی
27پاسخ نامه تست های حسابداری تکمیلیتخصصی
28سوالات برترحسابداری شرکت هاتخصصی
29سوال وپاسخ حسابداری صنعتی استانداردونهایی کاردانشتخصصی
30سوالات استاندارد حسابداری تکمیلیتخصصی
31سوالات استاندارد حسابداری مقدماتیتخصصی
32پاسخ نامه سوالات ومسایل کتاب مفاهیم وروشهای آماری (2)تخصصی
33سوالات وپاسخ نامه تستی کل کتاب سازمان ومدیریتتخصصی
34پاسخ نامه کتاب اصول حسابداری 1تخصصی
35سوالات فرادانشی اصول حسابداری 1تخصصی
36سوالات نظری مسابقات حسابداری بازرگانی (فنی وحرفه ای)تخصصی
37سوالات نظری مسابقات حسابداری مالی (کاردانش)تخصصی
38سوالات وپاسخ مسابقه علمی وعملی حسابداری مالی(کاردانش)تخصصی
39سوالات وپاسخ مسابقه علمی وعملی حسابداری بازرگانیتخصصی
40پاسخنامه سوالات کتاب ریاضیات امور مالیتخصصی
41مجموعه سوالات نهایی مفاهیم وروشهای آماری 2 فصل چهارمتخصصی
42مجموعه سوالات نهایی مفاهیم وروشهای آماری 2 فصل سومتخصصی
43حسابدارمقدماتی کاردانش نهایی شهریور91تخصصی
44نمونه سوال حسابدارعمومی مقدماتیتخصصی
45مفاهیم وروشهای آماری2(نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
46اصول حسابداری 2(نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
47حسابداری صنعتی (نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
48حسابداری شرکتها (نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
49بانک سوال درس اصول حسابداری 2 گروه بندی نشده
50بانک سوال درس مفاهیم و روشهای آماری 2گروه بندی نشده
51حسابداری تکمیلی گروه بندی نشده
52نمونه سوال مسابقات علمی گروه بندی نشده
53حسابداری مالی درجه 4 خرداد ماه 1390گروه بندی نشده
54نمونه سوالات مسابقات علمی رشته حسابداریگروه بندی نشده
55نمونه سوالات مسابقات علمی رشته امور اداریگروه بندی نشده
56نمونه سوالات مسابقات علمی حقوق و دستمزدگروه بندی نشده
57نمونه سوال درس حقوق ودستمزدگروه بندی نشده
58سؤالات امتحانی دروس سال سوم رشته حسابداری بازرگانی شاخه فنی وحرفه ای دیماه 90گروه بندی نشده
59سوالات درجه 4گروه بندی نشده
60سوالات کاردانی سال 1380گروه بندی نشده
61سوالات کاردانی 1380گروه بندی نشده
62سوالات آزمون کاردانی گروه بندی نشده
63سوالات کاردانیگروه بندی نشده
64نمونه سوالات کاردانی76گروه بندی نشده
65سؤالات امتحانی دروس سال سوم رشته حسابداری بازرگانی شاخه فنی وحرفه ای شهریورماه 90گروه بندی نشده
66دروس نهایی فنی وحرفه ای شهریور ماه 1390گروه بندی نشده
67سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری صنعتی دیماه 1389گروه بندی نشده
68سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری اصول حسابداری 2 دیماه 1389گروه بندی نشده
69سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری شرکت ها دیماه 1389گروه بندی نشده
70سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری مفاهیم وروش های آماری 2 دیماه 1389گروه بندی نشده
71بانک سوالات رایانه کارمالی2گروه بندی نشده
72بانک سوالات حسابداری صنعتیگروه بندی نشده
73سوالات حسابداری مقدماتی تستیگروه بندی نشده
74بانک سوالات اصول حسابداری 2 گروه بندی نشده
75سوالات نهایی کشوری حسابداری شرکت ها- شهریور1389گروه بندی نشده
76سوالات نهایی کشوری اصول حسابداری( 2) شهریور1389گروه بندی نشده
77سوالات نهایی شهریور ماه 1389پایه سوم هنرستانگروه بندی نشده